Familjehem Norr
Familjehem Norr presentation
omoss.jpg

Om oss

Det lilla familjehems-
företaget i norr


Familjehem Norr AB
erbjuder jour- och familjehemsplaceringar för barn, tonåringar och vuxna. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Vi kan även utföra psykolog eller neuropsykiatriska utredningar av barn eller ungdomar placerade inom vår familjehemsverksamhet. Förstärkningen till familjehemmen och den placerade består av ett stödteam med professionella som arbetar tillsammans. Teamet består i första hand av familjehemskonsulent, handledare och uppdragsgivare.
Möjlighet finns att till ovanstående team knyta barnpsykiater eller psykolog. Utöver dessa finns tillgång till externa resurser i form av drogterapeut, kvalificerade kontaktpersoner eller familjebehandlare för riktade insatser.
Vid behov ordnas nätverksmöten med relevans för det enskilda ärendet.
Familjehem Norr AB erbjuder fortlöpande utbildningsdagar till både er som uppdragsgivare och till familjehemmen.
Vi kan även bistå med PM inför omprövningar och överväganden.
 

Vår personal

Anställda inom Familjehem Norr har samtliga lång erfarenhet inom såväl familjehemsvård som socialtjänst. Minsta krav på grundutbildning är Socionom alternativt Socialpedagog. Personalen har även Steg 1– utbildning. Övriga utbildningar i personalgruppen är bland annat MI, Ett hem att växa i-utbildare, NYA Kälvesten samt analys av denna, Nätverksledareutbildning, PRIDE-ledar utbildning, BBIC, samt RePulse.

 

Teoretisk utgångspunkt

Teoretisk utgångspunkt vid stöd och handledning.
I vårt arbete utgår vi ifrån ett systemiskt perspektiv som tar sin grund i modernare psykodynamiska utvecklingspsykologiska teorier såsom anknytningsteori, affektteori och teorier kopplade till mentalisering. Tillsammans har vi tre familjehemskonsulenter lång yrkeserfarenhet från socialtjänst. Tillsammans med de handledare och den barnpsykiater som är knutna till verksamheten ger det oss även stor erfarenhet från barnpsykiatri. Vårt sätt att arbeta tillsammans möjliggör att vi både lär av varandra samt att våra olika erfarenheter och resurser tas till vara. Teamet kan bestå av familjehemmet, familjehemskonsulenten, handledare och uppdragsgivare samt i vissa fall kompletteras med barnpsykiater. Styrkan ligger i att vi arbetar tillsammans och använder oss av våra olika perspektiv och erfarenheter. Vi har inarbetade rutiner för att delge varandra våra professionella tankar om det som sker och är presenterat för oss. Vårt fokus ligger i stöd och handledning till familjehemmet och inte primärt att bygga en behandlingsrelation till barnet/ungdomen.
Den steg1-utbildning personalen erbjuds utgår ifrån modern psykodynamisk utvecklingspsykologi. Vår egen handledning utgår ifrån ett systemiskt perspektiv som i sin tur också tar sin grund i modern utvecklingspsykologi. Vi har valt att fördjupa oss tillsammans med familjehemmen i teori och metod kopplad till mentalisering.

Teoretisk utgångspunkt vid rekrytering och utredning av familjehem.
Familjehem Norr använder sig av Nya Kälvestens intervjumetod vid rekrytering av nya familjehem. Metoden har sin teoretiska grund i modern utvecklingspsykologi och då särskilt anknytningsteori, affekt teori och teorier kopplade till mentalisering.
Analysen av Nya Kälvesten har som syfte att bedöma om en person har tillräcklig grad av känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag för att bedömas lämpliga som familjehem. För att kunna göra detta bedöms intervjun dels utifrån Grices (Vi är våra relationer, T Wennerberg s 69, Natur och Kultur 2012) fyra kriterier kvalitet, kvantitet, relevans och begriplighet. Vidare görs en bedömning kring medvetenhet, tolerans och förmåga att utrycka affekter. En inte oansenlig mängd av frågorna handlar om just affekter. Ovanstående vägs samman och utifrån detta görs ett antagande om det anknytningsmönster som personen visar upp i intervjusituationen. Man delar upp anknytningsmönstren i trygg, undvikande, ambivalent eller desorganiserad. Utöver ovanstående görs en samlad bedömning kring personens förmåga att mentalisera.

Vi beaktar SOSFS 2012:11 då vi skriver familjehemsutredningar.
 

GDPR

Här kan ni läsa vår policy hur vi sparar och hanterar personuppgifter enligt GDPR »

 


Om du arbetar inom kommunen och är intresserad att komma i kontakt med Familjehem Norr angående en förfrågan, är du varmt välkommen att höra av dig. Är du familjehem och tycker att detta låter intressant eller du kanske funderar på att bli familjehem, tveka inte att ringa eller att boka ett möte om du vill veta mer. Är du nyfiken?

KONTAKTA OSS, så berättar vi mer »


Välkommen till öppet hus:

4 sept, 16 okt, 27 nov »